Verzekeringen voor Particulieren en bedrijven

Just another SeoBureau site

Verzekeringen Ganshoren is een informatieve website met tips en advies voor particulieren en zelfstandigen. Bij Verzekeringen Ganshoren kom je alles te weten over een pensioenplan. Een pensioenplan is namelijk een pensioenregeling waarbij een werkgever bijdragen moet storten in een fonds dat opzij wordt gelegd voor de toekomstige uitkering van een werknemer. De fondsen worden belegd namens de werknemer, en de winsten op de beleggingen genereren inkomen voor de werknemer bij zijn pensionering. De goedkoopste syndicus van belgië – Easy Syndic

Verzekeringen Ganshoren is  uitgegroeid tot een toonaangevende verzekeraar in onze sector omdat onze klanten waarde hechten aan innovatief denken, flexibiliteit bij de levering, een hoog niveau van klantenservice en onze rigoureuze aanpak van pensioenrisicobeheer. Huizenmarkt – Oplossing woningmarkt en huis kopen 2022

Verzekeringen Ganshoren– Pensioenplan

Een pensioenregeling is een pensioenregeling waarbij de werkgever bijdragen moet storten in een fonds dat opzij is gezet voor de toekomstige uitkering van een werknemer.
Een pensioenplan kan een werknemer toestaan om een deel van zijn huidige looninkomen in een investeringsplan in te brengen om zijn pensioen te helpen financieren, waarvan een deel door de werkgever kan worden gematcht.

Er zijn twee hoofdtypen pensioenregelingen via de partners van Verzekeringen Ganshoren: de toegezegd-pensioenregeling en de toegezegde-bijdrageregeling.

Begrijpen van pensioenplan

Naast de verplichte bijdragen van de werkgever hebben sommige pensioenregelingen een vrijwillige beleggingscomponent. Een pensioenplan kan een werknemer toestaan om een deel van zijn huidige looninkomen bij te dragen aan een investeringsplan om zijn pensioen te helpen financieren. De werkgever kan ook een deel van de jaarlijkse bijdragen van de werknemer verdubbelen, tot een bepaald percentage of dollarbedrag.

Verzekeringen Ganshoren werkt met enkele zeer interessante partners.


Langetermijnsparen gezocht?

Het maximum bedrag voor het langetermijnsparen is afhankelijk van uw beroepsinkomen en bedraagt maximaal 2.350 euro voor het jaar 2021.

Profiteer van de voordelen van een fiscale levensverzekering gegarandeerd aan de laagste kosten via MySavings.

CO2 NEUTRAL COMPANY

Antwerpselaan 38-39,
1000 Brussel
Tel: +32 2 318 15 51
Email: info@mysavings.be


 

Pensioenstelsel

Verzekeringen AnderlechtHet pensioenstelsel in België bestaat uit drie pijlers. Er bestaat een met een omslagstelsel gefinancierd openbaar pensioenstelsel naast vrijwillige beroeps- en particuliere pensioenregelingen.

Om de budgettaire uitdagingen van de verwachte snelle vergrijzing van de Belgische samenleving tussen 2010 en 2030 op te vangen, heeft de Belgische regering in 2000 het “Fonds voor de vergrijzing” (Fonds de vieillissement) opgericht. Verwacht wordt dat de pensioenkosten in 2050 13,4% van het BBP zullen bedragen. Het fonds wordt gefinancierd door een combinatie van privatiseringsopbrengsten en, waar mogelijk, overschotten in het socialezekerheidsstelsel, alsook delen van de begrotingsoverschotten.

België heeft een relatief kleine pensioenmarkt die gedomineerd wordt door verzekeringsproducten volgens Verzekeringen Ganshoren.

Eind 2011 vonden in het hele land stakingen plaats om te protesteren tegen de door de nieuwe Belgische regering voorgestelde pensioenhervormingen, waarbij de effectieve pensioenleeftijd zou worden opgetrokken door de leeftijd waarop werknemers aanspraak kunnen maken op een vervroegd pensioen te verhogen (momenteel is de effectieve pensioenleeftijd gemiddeld ongeveer 59 jaar).
De officiële pensioenleeftijd is 65 jaar, maar zal ook met 2 jaar worden verhoogd om het hoofd te bieden aan een stijgende pensioenrekening als gevolg van de vergrijzing van de bevolking.
De pensioenhervorming volgens Verzekeringen Ganshoren maakt deel uit van het begrotingsplan 2012 om het overheidstekort van België terug te dringen tot onder de EU-limiet van 3% van het bruto binnenlands product in 2012 en om bezorgde beleggers gerust te stellen dat België zijn financiën onder controle heeft.

Overheidspensioenen

Verzekeringen GanshorenIn België zijn werknemers, zelfstandigen en ambtenaren verplicht verzekerd in een wettelijk pensioenstelsel. De bijdragen bedragen 7,5% voor werknemers en 8,86% betaald door de werkgever. De uitkeringen zijn inkomensafhankelijk, hoewel de Belgische staat een minimuminkomen toekent aan bejaarden.

Het pensioeninkomen hangt af van het vroegere loon, het huidige inkomensniveau en de burgerlijke staat. De maximale pensioenuitkering is gelijk aan 60% van het pensioengevend inkomen (aangepast middelloon) voor alleenstaanden en 75% voor gehuwden. Er is ook een inkomensafhankelijk “gegarandeerd minimuminkomen voor ouderen” dat kan worden verkregen door iedereen die ouder is dan 65 en wiens pensioen en andere inkomsten onder een bepaalde drempel liggen. Om voor een volledig pensioen in aanmerking te komen, moet de betrokkene op 65-jarige leeftijd 45 jaar premies hebben betaald (dit is inclusief werkloosheids- of arbeidsongeschiktheidsuitkeringen). De pensioenuitkeringen worden geïndexeerd op basis van de veranderingen in de consumentenprijsindex.

Bedrijfspensioenen

Traditionele toegezegd-pensioenregelingen (DB) hebben in België de overhand gehad. Toegezegde-bijdragenregelingen (DC) worden echter steeds populairder zegt Tom van Verzekeringen Ganshoren.

Er zijn drie soorten bedrijfspensioenplannen

– bedrijfsregelingen
– sectorale regelingen, en
– individuele pensioentoezeggingen.

Deze kunnen worden ondergebracht bij een pensioenfonds, een collectieve pensioenverzekering die wordt beheerd door een levensverzekeringsmaatschappij, een collectieve pensioenspaarrekening die wordt beheerd door een instelling voor collectieve belegging, of een individuele pensioenspaarregeling.

Bedrijfstakpensioenregelingen bij Verzekeringen Ganshoren kunnen worden opgezet als resultaat van collectieve onderhandelingen tussen werkgeversorganisaties en de vakbonden. Elke bedrijfstak kan slechts één pensioenregeling hebben, b.v. een pensioenfonds of een verzekeringsregeling, die door de werkgeversvereniging en de vakbond is opgezet. Werkgevers zijn verplicht zich bij deze regelingen aan te sluiten, tenzij de collectieve overeenkomst hun de mogelijkheid biedt hiervan af te zien. Dit is echter alleen mogelijk als de werkgever een bedrijfsregeling aanbiedt met voordelen die gelijkwaardig zijn aan het niveau van de bedrijfstakregeling. De collectieve overeenkomst stelt dus minimumnormen vast voor elke sector, waardoor een zeer concurrerende en professionele pensioenmarkt ontstaat.

Dienovereenkomstig kunnen zogenaamde sociale plannen worden opgezet, hetzij als een bedrijfstakpensioenregeling, hetzij als een pensioenregeling van een individuele onderneming. In tegenstelling tot andere pensioenregelingen moeten zij uitkeringen bieden voor risico’s zoals overlijden of arbeidsongeschiktheid, maar in ruil daarvoor krijgen zij speciale belastingvoordelen.
Sinds 2004 moeten DC-regelingen een minimumgarantie bieden (3,75% voor werknemersbijdragen en 3,25% voor werkgeversbijdragen) die moet worden bereikt tijdens de levensduur van de individuele deelnemer.

De premiepercentages voor bedrijfspensioenregelingen zijn meestal vastgelegd in het reglement van de regeling zegt Tom van Verzekeringen Ganshoren. De meeste regelingen worden hoofdzakelijk door de werkgever gefinancierd, waarbij de bijdragepercentages gewoonlijk variëren van 0,5% tot 1% voor werknemers met een inkomen onder het sociale-zekerheidsplafond en 4% tot 5% voor inkomens boven dat plafond. De uitkeringen kunnen in de vorm van lijfrenten of in de vorm van eenmalige uitkeringen worden gedaan.

Verzekeringscontracten waarin de bijdragen van pensioenplannen aan een verzekeringsonderneming worden vastgelegd, in ruil waarvoor de uitkeringen van het pensioenplan zullen worden betaald wanneer de deelnemers een bepaalde pensioengerechtigde leeftijd bereiken of bij vervroegde uittreding van de deelnemers uit het plan.

De meeste landen beperken de integratie van pensioenplannen tot pensioenfondsen, als het financiële vehikel van het pensioenplan. Andere landen volgens Verzekeringen Ganshoren beschouwen ook het pensioenverzekeringscontract als het financiële vehikel voor pensioenplannen.